Certified Professionals

Green Belt Project Guidance

Black Belt Project Guidance

Login To Your Account

Weekend Training Dates:

Jan 21, 22, 29
Jan 20, 21, 27
Feb 11, 12, 18
Feb 11, 17, 18
Mar 5, 11, 12
Mar 10, 11, 17

Weekdays Training Dates:

Jan 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25
Feb 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Mar 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 28, 31

Soft Copy Certificate

Hard Copy Certificate

Weekend Training Dates:

Jan 21, Feb 4, 11, 18

Mar 11, 18, 25, Apr 1

Weekdays Training Dates:

Contact enquiry@anexas.net

Weekend Training Dates:

Feb 11, 18, 25, Mar 4, 11

Weekdays Training Dates:

Jan 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31 Feb 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13

Mar 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, Apr 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17

Weekend Training Dates:

Jan 28, Feb 4, 5
Jan 28, Feb 4, 10
Feb 25, 26, Mar 4
Feb 25, Mar 3, 4
Mar 25, 26, Apr 1
Mar 25, 31, Apr 1

Weekdays Training Dates:

Dec 26, 28, Jan 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Jan 29, 30, 31 Feb 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Feb 27, 28, Mar 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
Mar 30, Apr 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17
April 18, 19, 20, May 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Soft Copy Certificate

Hard Copy Certificate